ALGEMENE VOORWAARDEN


Als men zich inschrijft voor lessen bij Studio Bidalasana wordt men geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden:

 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

 • Studio Bidalasana aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van lichamelijk of geestelijk letsel.

 • Bij twijfel over de lichamelijke conditie dient men vooraf de (huis)arts of fysiotherapeut te raadplegen.

 • In geval van zwangerschap dient men geregeld zich lichamelijk te laten onderzoeken en Studio Bidalasana op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de lichamelijke conditie.

 • De 10-rittenkaart is maximaal 12 weken (ca. 3 maanden) geldig bij 1 x in de week les.

 • De 10-rittenkaart is maximaal 7 weken geldig bij 2 x in de week les.

 • Bij inschrijving dient men een voorkeur voor een bepaalde les/dag/tijdstip te kiezen.

 • Slechts na overleg met Studio Bidalasana kan men aan een andere les dan de les(sen) van voorkeur deelnemen.

 • Verhinderingen: Indien men onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij de les waarvoor is ingeschreven, dient dit z.s.m. vóóraf gemeld worden bij Studio Bidalasana:
  - telefonisch via voicemail, sms etc. (dus NIET per e-mail !),
  óf
  - noteren op de afwezigheidslijst in de studioruimte.

 • Indien een klant zónder afzeggen, of door onjuist cq te laat afzeggen, niet op een les verschijnt, behoudt Studio Bidalasana zich het recht voor deze les in rekening te brengen op de 10-rittenkaart van de klant.

 • Studio Bidalasana behoudt zich het recht voor een les te annuleren. Bij het vervallen van een les wordt de 10-rittenkaart evenredig verlengd, doch slechts in het geval er géén vervangende les door de studio wordt aangeboden in dezelfde week.

 • Sluiting van de studio tijdens de vakantieperiode (zie de datums hiervan onder Vakanties):
  Het aantal keren waarop een les door de vakantiesluiting niet doorgaat, wordt bij de 10-rittenkaart opgeteld, waardoor de geldigheid van de kaart evenredig wordt verlengd. N.B.: Dit geldt niet voor de nationale feestdagen die niet midden in de aaneengesloten vakantieperiode vallen!!!

 • Voor al het overige kan de 10-rittenkaart niet verlengd worden.

 • Nieuwe 10-rittenkaarten: gaan direct aansluitend op de voorgaande kaart in. Alleen dan kan een plek in dezelfde groep gegarandeerd blijven.

 • Een nieuwe kaart dient gekocht te worden indien:
  ten 1e) de oude kaart vol is,
  of
  ten 2e) de geldigheidstermijn verstreken is.

 • Men betaalt voor het volgen van 10 lessen (niet voor het aantal weken!!!). Zodra 10 lessen zijn gevolgd dient dus – aansluitend – een nieuwe kaart te worden aangeschaft, ook al is de geldigheid van de kaart nog niet helemaal verstreken.

 • Men kan op één kaart maximaal 2 lesweken missen zonder dat dit ten koste gaat van de 10 lessen waarvoor men betaald heeft.

 • Er vindt in principe géén restitutie plaats (ook niet deels) van de 10-rittenkaart als deze eenmaal wel in gebruik is genomen, maar blijkt dat men geen lessen meer kan volgen en de kaart niet vol kan maken. N.B.: voor Zwangerschapspilates gelden andere regels. (Zie: Zwangerschap.)

 • Bij verlies van de 10-rittenkaart zal men een nieuwe 10-rittenkaart moeten aanschaffen. De verloren kaart wordt niet gerestitueerd, ook niet deels.

 • Als de 10-rittenkaart vol is, of als de geldigheid verlopen is, kan een nieuwe kaart verkregen worden door tijdig – vóórdat de
  nieuwe kaart ingaat  – de kosten hiervoor over te schrijven naar: rekeningnr. NL84 INGB 0000 529389, t.n.v.
  S.H. van Gelder te Leidschendam. Lesgeld dient uiterlijk 14.00 uur op de werkdag vóór de les overgemaakt te worden.
  N.B.: Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een plek!!!